Үйлдвэрийн аялал

ҮЙЛДВЭР 01
FAC03
FAC02
FAC04

Процессын урсгал

1 Түүхий эд

1. Түүхий эд

2 хайлах

2. Хайлах

3 Хэвлэх

3. Хэвлэх

4 Хөргөх

4. Хөргөх

5 Шалгаж байна

5. Шалгаж байна

6 Шалгалт

6. Хяналт шалгалт

7 Гүйцэтгэлийн туршилт

7. Гүйцэтгэлийн туршилт

8. Сав баглаа боодол

8. Сав баглаа боодол

9 Ачааж байна

9. Ачаалах

Сав баглаа боодол, тээвэрлэлт

фак1

1

фак2

2

фак3

3

фак4

4

фак5

5

фак6

6